26 Januari 2012, Betononderhoud: van samen werken naar samenwerken
Op deze studiemiddag stond het belang centraal van een goed functioneren van alle betrokkenen in de keten; opdrachtgever, inspectie , advies, opdrachtnemer, leverancier en beheerder, waarmee de cirkel weer rond is. De bestaande betonvoorraad verdient immers een goede benadering van alle betrokkenen bij betononderhoud. Hoe dit tot stand kan komen, was het resultaat zijn van deze studiemiddag.

19 april 2012, Rekenen aan bestaande kunstwerken
Rijkswaterstaat wordt de laatste jaren geconfronteerd met de vraag of bestaande kunstwerken
anders kunnen worden gebruikt (extra rijstroken), langer kunnen worden gebruikt dan de geplande levensduur en of ze de zwaarder geworden vrachtwagens aankunnen. Voor de kunstwerken ontworpen vóór 1975 speelt daarbij nog dat in de VB 74 de voorschriften met betrekking tot dwarskracht zijn aangescherpt. Tijdens deze studiedag zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en werd
met name ingegaan op het rekenen aan bestaande constructies.

18 september 2012, Hergebruik van gebouwen
Steeds vaker wordt voor een monumentaal gebouw een nieuw leven gezocht en vaak gevonden. In plaats van sloop en nieuwbouw kan het bestaande ontwerp/skelet grotendeels worden vastgehouden en wordt het aangepast aan de huidige gewenste condities. Dit vraagt om functionele en creatieve oplossingen. De huidige regelgeving is hierbij ook een belangrijke factor. In dit avondcollege werd nader ingegaan op de aanpak van een huidig herzien complex door opdrachtgever, architect, constructeur en aannemer. Tevens werd de nieuwe regelgeving toegelicht.

20 maart 2013, Meten is weten; onderzoek aan bestaande constructies
We zijn ons er steeds meer van bewust dat duurzaam bouwen begint met hergebruik van de bestaande voorraad. En dus wordt van steeds meer constructies onderzocht of een tweede leven technisch én economisch mogelijk is. Een dergelijk onderzoek begint met het in kaart brengen van de actuele staat van de constructie.

3 april 2013, Restauratie van beton
De eerste betonconstructies in Nederland zijn inmiddels zo'n 100 jaar oud. Helaas was de kennis over het materiaal beton niet altijd even goed aanwezig. Er zijn veel voorbeelden van prachtige gebouwen met flinke materiaaltechnische problemen. Wat zijn veel voorkomende problemen en hoe kan je daar mee omgaan? Hoe zit het met de constructieve veiligheid? Welke reparatiemethoden zijn er en hoe ga je om met kleurverschillen?
3 oktober 2013, Constructieve veiligheid van bestaande aangestorte galerijplaten
In onze naoorlogse woningvoorraad bevinden zich veel woningen met betonnen galerijplaten. Gebouwd in de jaren 50 en 60 als uitkragende aangestorte doorlopende constructie en later steeds meer ook in spouwachtige constructies die koudebruggen moesten voorkomen. Veel van deze galerijplaten hebben technische problemen zodanig dat er gevaarlijke situaties ontstaan en ingrijpen nodig is. In een enkel geval zijn constructies bezweken zoals in Leeuwarden. In dit praktijkseminar zijn verschillende vragen aan de orde gesteld.

12 februari 2014, Betonschade in multidisciplinaire projecten
De tijd dat een opdrachtgever zelf de nodige expertise in huis had, ligt achter ons en komt voorlopig niet meer terug. Hoe kan hij toch nog grip houden op het geleverde? Hoe pakt hij zijn voorbereiding aan, moet hij de inspectie aansturen en het advies beoordelen? Welke contractvorm is daarbij het meest geschikt en indicatoren zijn daarin het belangrijkst? Wat is de beste wijze van aanbesteden?