Activiteiten


De laatste jaren is er sprake van een aantal verstoringen tussen de belanghebbenden, die ertoe leiden dat er een verschil van opvatting dreigt te ontstaan over het resultaat van de geleverde inspanning op het gebied van betononderhoud. Voorbeelden waar deze verstoring optreedt zijn:
- kwaliteit van uitgevoerd werk;
- prioritering in uit te voeren werk;
- het hanteren van regelgeving (NEN-EN normen, CUR-Aanbevelingen, certificering);
- het in de markt zetten van opdrachten.

De branche vangt deze signalen op en bespreekt dit binnen het Platform Betononderhoud. Om deze verstoringen vervolgens weg te nemen worden allerlei activiteiten opgezet.

Onderhoudsadviezen en -uitvoeringen moeten aan de verwachtingen van alle belanghebbenden voldoen. Deze verwachtingen hebben betrekking op technische prestaties, duurzaamheid (sustainability en durability), esthetiek, maakbaarheid en overlast tijdens de uitvoering. Het Platform moet bruikbare producten opleveren die dit doel nastreven. Voorbeelden van deze producten zijn; het opstellen van aanbevelingen voor ketensamenwerking en het bevorderen van kennisoverdracht door het (mede) organiseren van studiedagen.